ПРЕЗИДЕНТУ ТУРЕЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ РЕДЖЕПУ ТЕЙІПУ ЕРДОГАНУ

ПРЕЗИДЕНТУ ТУРЕЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ
РЕДЖЕПУ ТЕЙІПУ ЕРДОГАНУ

ШАНОВНИЙ ПАНЕ ПРЕЗИДЕНТЕ!

Світова Цивілізація стоїть на краю прірви, внизу якої світова війна і величезні людські жертви. Світова спільнота чекає людини – ініціатора, який запропонує шлях порятунку і миру для всіх людей на Землі.
У 2004 році на 59-й Генеральній Асамблеї ООН Ви спільно з Прем’єр-Міністром Іспанії Хосе Луїсом Сапатеро і Генеральним секретарем ООН Кофі Аннаном запропонували «Альянс цивілізацій», а на заключних зборах в листопаді 2006 року в Стамбулі члени ГВР передали Кофі Аннану і прем’єр-міністрам Іспанії та Туреччини Хосе Луїсу Родрігесу Сапатеро і Реджепу Тейіпу Ердогану підсумкову доповідь. Вона містила рекомендації та практичні рішення по тому, як західний і мусульманський світи можуть подолати нерозуміння і непорозуміння між ними. Згідно з доповіддю «політика, а не релігія, – корінь зростаючого поділу Ісламу і Заходу», незважаючи на те, що велика увага зосереджена на релігії.

Релігія, а не політика, визначала, визначає і визначатиме розвиток цивілізації ще багато тисяч років.
Цього року вся цивілізація буде відзначати 27-28 липня в місті Києві (Україна) «1030-річчя Хрещення Русі» – світське і духовне свято, згідно якого слов’яни в 988 році уклали Заповіт з Єдиним Всевишнім Богом Творцем на тисячі років, похрестившись в річці борисфен (Дніпро).
Іудеї, мусульмани, буддисти, християни, а також багато інших релігій світу, прославляють Єдиного Всевишнього Бога Творця і вірять в те, що світ спасеться через любов.
Туреччина багато століть є берегинею християнських святинь на території колишньої Візантійської імперії, від якої Русь успадкувала християнські традиції та релігійні обряди.
Туреччина і сьогодні є державою, якій Всевишній милостивий і милосердний підготував велику і світлу дорогу миру і любові, яка, як держава, з волі Всевишнього запропонує світової цивілізації шлях порятунку, забезпечить мир у всьому світі, а Президент Туреччини увійде в світову історію, як видатна людина, яка послана Всевишнім милостивим і милосердним.
Прошу Вас, Пане Президенте, приїхати в Україну в місто Київ 27-28 липня 2018 року на святкування «1030-річчя Хрещення Русі» спільно з Його Божественним Святістю 270-м Архієпископом Константинополя – Нового Риму Вселенським Патріархом Варфоломієм I і запропонувати наступні цивілізаційні ініціативи:
– Визнати місто Київ – «Духовної столицею православного світу» і запропонувати побудувати во славу Божу «Храм 1000-ліття Хрещення Русі» (за образом «Софії Константинопольської»), визнати державу Україну – «Домом миру» (територією миру за «Хартією Миру»);
– Ініціювати перед світовою спільнотою прийняття «Хартії Миру» ООН, як основоположного міжнародного документа, що визначає на тисячі років МИР на нашій землі і в космосі;
– Ініціювати будівництво турецькими компаніями в місті Києві «Духовного центру світу» (на «Майдані Незалежності»), де розмістити представників всіх релігій світу, для продовження діалогу «Альянсу цивілізацій» і урочисто закласти перший камінь за участю Президентів Туреччини і України, а також представників релігій світу, які будуть брати участь в святкуванні;
– Ініціювати створення на базі «Альянсу цивілізацій» і для розробки «Хартії Миру» Міжнародну організацію «Всесвітня Ліга Миру» при ООН зі штаб-квартирою в місті Києві, а також стати її Першим Головою;
Якщо У Вас, пане Президенте, є інші ініціативи, то буду радий їх прийняти.
Зупинити війну, захистити державний суверенітет усіх країн світу, відстояти права і свободи людини, в тому числі на свободу совісті (віросповідання), ініціювати конкретні пропозиції по миру, любові і толерантності, гарантувавши їх справами, в ім’я Єдиного Всевишнього Бога Творця – є вищою мірою служіння Єдиному Всевишньому Богу Творцю для кожної людини, як його творіння на Землі.
Я особисто вірю у Всевишнього Єдиного Бога Творця і мрію про те, що інша віруюча людина – Реджеп Тайіп Ердоган здійснить мою мрію в місті Києві в момент святості і любові – на «1030-річчя Хрещення Русі».

З глибокою повагою,
Громадянин України Олександр Пастушенко
(+380 50 410-95-71, E-mail: pastual@gmail.com)

ПРЕЗИДЕНТУ ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСПОДИНУ РЕДЖЕПУ ТЕЙИПУ ЭРДОГАНУ

УВАЖАЕМВЫЙ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ!

Мировая Цивилизация стоит у края пропасти, внизу которой мировая война и огромные человеческие жертвы. Мировое сообщество ждёт человека – инициатора, который предложит путь спасения и мира для всех людей на Земле.
В 2004 году на 59-й Генеральной Ассамблее ООН Вы совместно с Премьер-Министром Испании Хосе Луисом Сапатеро и Генеральным секретарём ООН Кофи Аннаном предложили «Альянс цивилизаций», а на заключительном собрании в ноябре 2006 года в Стамбуле члены ГВУ передали Кофи Аннану и премьер-министрам Испании и Турции Хосе Луису Родригесу Сапатеро и Реджепу Тейипу Эрдогану итоговый доклад. Он содержал рекомендации и практические решения по тому, как западный и мусульманский миры могут преодолеть непонимания и недоразумения между ними. Согласно докладу «политика, а не религия, — корень растущего разделения Ислама и Запада», несмотря на то, что большое внимание сосредоточено на религии.
Религия, а не политика, определяла, определяет и будет определять развитие цивилизации ещё многие тысячи лет.
В этом году вся цивилизация будет отмечать 27-28 июля в городе Киеве (Украина) «1030-летие Крещение Руси» – светский и духовный праздник, согласно которого славяне в 988 году заключили Завет с Единым Всевышним Богом Творцом на тысячи лет, крестившись в реке Борисфен (Днепр).
Иудеи, мусульмане, буддисты, христиане, а также много других религий мира, восславляют Единого Всевышнего Бога Творца и верят в то, что мир спасётся через любовь.
Турция многие столетия является хранительницей христианских святынь на территории бывшей Византийской империи, от которой Русь унаследовала христианские традиции и религиозные обряды.
Турция и сегодня является государством, которому Всевышний подготовил большую и светлую дорогу мира и любви, которая, как государство, по воле Всевышнего предложит мировой цивилизации путь спасения, обеспечит мир во всё мире, а Президент Турции войдёт в мировую историю, как выдающийся человек, посланный Всевышним милостивым и милосердным.
Прошу Вас, Господин Президент, приехать в Украину в город Киев 27-28 июля 2018 года на празднование «1030-летия Крещения Руси» совместно с Его Божественным Святейшеством 270-м Архиепископом Константинополя – Нового Рима Вселенским Патриархом Варфоломеем I и предложить следующие цивилизационные инициативы:
– Признать город Киев – «Духовной столицей православного мира» и предложить построить во славу Божию «Храм 1000-летия Крещения Руси» (по образу «Софии Константинопольской»), признать государство Украину – «Домом мира» (территорией мира, согласно «Хартии Мира»);
– Инициировать перед мировым сообществом принятие «Хартии Мира» ООН, как основополагающего международного документа, определяющего на тысячи лет МИР на нашей земле и в космосе;
– Инициировать строительство турецкими компаниями в городе Киеве «Духовного центра мира» (на «Майдане Незалежности»), где разместить представителей всех религий мира, для продолжения диалога «Альянса цивилизаций» и торжественно заложить первый камень при участии Президентов Турции и Украины, а также представителей религий мира, которые будут принимать участие в праздновании;
– Инициировать создание на базе «Альянса цивилизаций» и для разработки «Хартии Мира» Международную организацию «Всемирная Лига Мира» при ООН со штаб-квартирой в городе Киеве, а также стать её Первым Председателем;
Если У Вас, господин Президент, есть другие инициативы, то буду рад их принять.
Остановить войну, защитить государственный суверенитет всех стран мира, отстоять права и свободы человека, в том числе на свободу совести (вероисповедания), инициировать конкретные предложения по миру, любви и толерантности, гарантировав их делами, во имя Единого Всевышнего Бога Творца – является высшем мерой служения Единому Всевышнему Богу Творцу для каждого человека, как его творения на Земле.
Я лично верю во Всевышнего Единого Бога Творца и мечтаю о том, что другой верующий человек – Реджеп Тайип Эрдоган осуществит мою мечту в городе Киеве в момент святости и любви – на «1030-летие Крещения Руси».

С глубоким Уважением,
Гражданин Украины Александр Пастушенко
(+380 50 410-95-71, E-mail: pastual@gmail.com)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞKANI
MR. REDZHEP TAYIPU ERDOĞAN

DEAR PRINCE MASTER!

Dünya Uygarlığı uçurumun kenarında durmaktadır, bunun dibinde bir dünya savaşı ve büyük bir insan fedakarlığı vardır. Dünya toplumu bir insanı bekliyor – Dünya üzerindeki tüm insanlar için bir kurtuluş ve barış yolu sunacak olan inisiyatör.
2004 yılında birlikte İspanya Başbakanı Jose Luis Zapatero ve BM Genel Sekreteri Kofi Annan ile 59 BM Genel Kurulu, sana, bir “Medeniyetler İttifakı” önerdi ve İstanbul’da Kasım 2006’da son toplantıda, HLG üyeleri Kofi Annan’a ve Prime aktardığınız İspanya ve Türkiye, Jose Luis Rodriguez Zapatero ve Recep Tayyip Erdoğan, nihai raporun bakanlar. Batılı ve Müslüman dünyaların aralarındaki yanlış anlaşılmaların ve yanlış anlamanın üstesinden nasıl gelebileceği konusunda öneriler ve pratik çözümler içeriyordu. Rapora göre, “din değil, siyaset, İslam ve Batı’nın giderek artan bölünmesinin köküdür.”
Din, siyaset değil, binlerce yıldır medeniyetin gelişimini belirliyor, belirliyor ve belirleyecek.
Bu yıl, bütün medeniyet Kiev (Ukrayna) “Rusya’nın Vaftiz 1030 yıldönümü” Temmuz 27-28 tarihinde kutlanacak -, 988 yılında Slavların Buna göre, laik ve manevi bayram Tek Yüce Tanrı ile bir antlaşma yaptı, yıllık Oluşturan binlerce nehirde vaftiz ediliyor Borisfen (Dinyeper).
Yahudiler, Müslümanlar, Budistler, Hıristiyanlar ve dünyanın birçok diğer dinlerin, Tek Yüce Tanrı, Yaratıcı yüceltmek ve dünya sevgiyle kaydedilecektir inanıyoruz.
Türkiye asırlar Rusya Hıristiyan gelenekleri ve dini ritüelleri miras hangi eski Bizans İmparatorluğu’nda Hıristiyan emanetler, bir deposudur.
Türkiye bugün Yüce tüm dünyada barışı sağlayacak, dünya medeniyet kurtuluş yolunu sunacak Yüce durumudur barış ve sevgi geniş ve aydınlık bir yol, hazırladı hangi bir ülkedir ve Başkan gönderilen olağanüstü bir adam olarak dünya tarihinin Türkiye’ye girecek En yüksek merhametli ve merhametli.
Ben O’nun İlahi Hazretleri Konstantinopolis 270 inci Başpiskopos ile bağlantılı olarak Rus Vaftizi “1030 yıldönümünü kutlamak için 2018 Temmuz 27-28 Kiev’de Ukrayna gelmek, Sayın Başkan size sormak – Yeni Roma, Ekümenik Patrik Bartholomeos I ve aşağıdaki medeniyet girişimler önermeye:
– Kiev kenti tanımak için – ve sunulan “Ortodoks dünyasının manevi başkenti” Tanrı’nın yüceliğini “(Konstantinopolis Sophia Rus Vaftizi imgesinin ‘) 1000. yıldönümü Kilisesi” inşa etmek, Ukrayna devletini tanıması -‘ Barış Evi ‘dünyanın (bölge göre’ Barış Şartı “);
– Bizim karada ve uzayda barış bin yıl belirlenen temel uluslararası belgelerde, BM “Barış Tüzüğü” nün uluslararası toplum benimsenmesini başlatın;
– dünyanın bütün dinlerin yeri, Türkiye ve Ukrayna Cumhurbaşkanları katılımıyla diyalogu “Medeniyetler İttifakı” ve ilk taşı döşeme ciddi ve devam etmek, hem de temsilcileri ( “Bağımsızlık Meydanı” olarak) Kiev “dünya manevi merkezi” kentinde Türk şirketlerinin inşaatını başlatmak kutlamaya katılacak olan dünya dinleri;
– “Medeniyetler İttifakı” temelinde kurulmasını başlatın ve Kiev kentinde merkezi ile, Birleşmiş Milletler’de “Barış Şartı” Uluslararası Kuruluş “Dünya Barış Ligi” geliştirmek için, hem de ilk Başkanı olma;
Sayın Başkan’ın başka inisiyatifleriniz varsa, onları kabul etmekten memnuniyet duyarım.
Bir Yüce Allah’ın, Yaratıcı’nın adına onların amellerini garanti barış, sevgi ve hoşgörü için somut önerilerini başlatma, dünyadaki tüm ülkelerin egemenliğini korumak için vicdan (din) özgürlüğü de dahil olmak üzere insan hakları ve özgürlükleri, savunmak, savaşı durdurun – en yüksek ölçüsüdür Yeryüzünde yarattıkları gibi, her insan için Yaradan’a Yüce Olan Allah’a hizmet.
Rus Vaftizi arasında “1030 yıldönümü – Recep Tayyip Erdoğan hayalimdeki kutsallık ve sevgi anda Kiev gerçeğe yapacak – ben şahsen başka mümin Yüce Tanrı’nın, Yaratıcı ve One rüyada inanıyoruz.

Derin saygı ile,
Ukrayna vatandaşı Оleksandr Pastushenko
(+380 50 410-95-71, E-posta: pastual@gmail.com)

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

*

code